Kranjski župniki

V srednjem in zgodnjem novem veku (14.–18. stoletje) je bila služba kranjskega župnika zelo vplivna in zaželena. Kranjska župnija je spadala med najstarejše in najdonosnejše na ozemlju oglejskega patriarhata oziroma pozneje ljubljanske škofije. Službo kranjskega župnika (lat. plebannus ali parochus) so v 13. in deloma v 14. stoletju praviloma zasedali Italijani oziroma Furlani. Živeli so na patriarhovem dvoru v Ogleju in nekateri izmed njih nikoli niso prišli v Kranj. V službo so bili umeščeni preko zastopnikov. Pastoralno delo so opravljali njihovi vikarji (namestniki) in kaplani. Od sredine 14. do začetka 16. stoletja so bili v službo kranjskega župnika imenovani predvsem plemiči nemškega porekla iz alpskih dežel, zatem pa vse bolj tudi slovenskega. V začetku novega veka (1507/1511–1694) so bili naslovniki službe kranjskega župnika (lat. parochus habitualis) vsakokratni ljubljanski škofje (od Krištofa Ravbarja do Žige Krištofa Herbersteina), de facto kranjski župniki pa so bili uradno škofovi vikarji. Takrat je bila kranjska župnija pridružena (inkorporirana) t. i. škofovi menzi – pomemben del njenih dohodkov je bil namenjen za osebno vzdrževanje ljubljanskega škofa, kar je kazalo na visok status oziroma premožnost kranjske župnije. Čeprav je bila slednja menzi ljubljanskega škofa pridružena že leta 1507, je iz oglejskega patriarhata pod (duhovno) jurisdikcijo ljubljanske škofije dokončno prešla leta 1620 v času škofa Tomaža Hrena.

Kranjski župniki, ki se v zgodovinskih virih omenjajo zgolj v povezavi z določeno letnico in za katere ni znano točno obdobje opravljanja službe župnika, so za imenom označeni z zvezdico (*). Kranjski župniki, ki so opravljali službo župnika kot vikarji ljubljanskega škofa, pa so za imenom označeni z dvema zvezdicama (**). Osebna imena kranjskih župnikov, ki se do sredine 19. stoletja v zgodovinskih virih večinoma pojavljajo v latinski ali nemški obliki, so poslovenjena. Pri nekaterih župnikih so v oklepaju navedene njihove druge (starejše ali poznejše) omembe vredne službe ali značilnosti.

1226 mag. Peter (iz Ogleja)*
1251 Ulrik/Wobricus*
1308 Bernhard*
1311 Nikolaj della Porta (iz Čedada)*
1320 – 1327 Tremontan de Portis (iz Čedada)
1327 – 1331 Bernard
1331 Ulrik/Wobricus
1331 – 1338 Tremontan de Portis (iz Čedada)
1347 Henrik*
1356 Venceslav (iz Ogleja)*
1370 Nikolaj*
1376 Pavel (s Kranjske)*
1393 – 1402 mag. Leopold pl. Apfaltrer (kaplan Svetega sedeža, dvorni kaplan celjskega grofa Hermana)
1410 – 1432 mag. Koloman pl. Manswerd (častni kaplan Svetega sedeža, kanonik v Strassburgu pri Krki na Koroškem, prošt sv. Virgilija v Brežah, generalni vikar oglejskega patriarha, kranjski arhidiakon)
1432 Peter Poljc/Paltz (arhidiakon za Kranjsko)*
1434 – 1453 Matija Kofer (iz Kovorja pri Tržiču?)
1458 Gašper pl. Spauer (kanonik v Tridentu)*
1460 Žiga pl. Lamberg (prvi ljubljanski škof, 1461/1462–1488)*
1471 Nikolaj Operta (ljubljanski prošt)*
1475 – 1478 Prospero da Camogli (iz Genove, uslužbenec Franca Sforze v Milanu, odposlanec k francoskemu kraljeviču Ludviku, odposlanec v Anglijo, cesarjev odposlanec v Firence, posrednik v mejnem sporu med Trstom in Koprom, udeleženec političnega gibanja proti vladarjem Genove, apostolski protonotar)
1478 – 1511 dr. Matija Operta (cesarjev dvorni kaplan, arhidiakon za Kranjsko)
1488 – 1536 Krištof Ravbar (ljubljanski škof)
1511 Andrej * **
1518 Hieronim Krajnik* **
1519 Andrej Ciballi (župnik v Trbovljah in Šenčurju, vikar v Šmartinu)* **
1530 Matija Isenhausen* **
1534 – 1536 Jernej Singer**
1536 – 1543 Franc Kazianer pl. Katzenstein (ljubljanski škof)
1543 – 1558 Urban Textor (ljubljanski škof)
1545 – 1548 Ambrož Vošnjak**
1548 Jakob Scherer* **
1555 Adam Konrad Glušič* ** (iz Komna na Krasu, ljubljanski škof)
1557 Anton Mezeg* **
1561 – 1568 Peter pl. Seebach (ljubljanski škof)
1564 – 1565 Janez Steinmetz**
1568 – 1570 Matej Pisanec**
1570 – 1573 Andrej Šorn**
1571 – 1578 Adam Konrad Glušič (ljubljanski škof)
1573 – 1584 Matija Marcina (cesarski kaplan)**
1579 Baltazar Radlič (ljubljanski škof)
1580 – 1597 Janez Tavčar (ljubljanski škof)
1584 – 1595 Frančišek Lapicida (arhidiakon za Kranjsko, ljubljanski stolni prošt)**
1595 – 1600 Krištof Treiber**
1597 – 1630 Tomaž Hren (ljubljanski škof)
1600 – 1609 mag. Janez Friderik Clemens (arhidiakon za Kranjsko)**
1609 – 1620 Janez Rozman**
1620 – 1647 Blaž Kušman (apostolski notar)**
1630 – 1640 Rinaldo Scarlichi (ljubljanski škof)
1640 – 1664 Oto Friderik grof Buchheim (ljubljanski škof)
1647 – 1649 dr. Frančišek Maksimilijan Vaccano de San Passo (generalni vikar ljubljanskega škofa, titularni pićenski škof)**
1649 – 1652 Urban Kutinar**
1652 – 1658 Adam Skalar (slovenski pisatelj)**
1658 – 1665 Lovrenc Purgar**
1664 – 1683 Jožef grof Rabatta (ljubljanski škof)
1665 – 1671 Janez Mihael Ferri**
1672 – 1676 Janez Krstnik Telban**
1676 – 1686 mag. Frančišek Jožef Gazarolli (generalni vikar ljubljanskega in passavskega škofa)**
1684 – 1701 Žiga Krištof grof Herberstein (ljubljanski škof)
1686 – 1690 Jernej Per**
1686 – 1694 Filip Jakob Terpin (umrl kot jezuit)**
1694 – 1697 Matija Gruss (kot administrator župnije)
1697 – 1754 dr. Janez Jakob Schilling (kanonik, apostolski protonotar, generalni vikar ljubljanskega škofa)
1754 – 1755 ddr. Frančišek Serafin Rabič (kot administrator župnije)
1755 – 1780 ddr. Janez Evangelist Kraškovic (apostolski notar, generalni vikar ljubljanskega škofa)
1780 – 1786 Jožef Filip Mikolič (generalni vikar ljubljanskega škofa, ljubljanski pomožni škof)
1786 – 1799 Jožef Golmajer
1799 – 1800 Martin Štrgulc (administrator župnije)
1800 – 1842 Avguštin Sluga (dekan, častni kanonik)
1842 – 1850 Jožef Dagarin (dekan, profesor moralne teologije)
1850 Alojzij Košir (administrator župnije)
1850 – 1858 Anton Padovanski Kos (dekan, častni kanonik, šolski nadzornik)
1858 – 1874 Janez Reš (dekan, šolski nadzornik)
1874 – 1900 Anton Padovanski Mežnarec (dekan, šolski nadzornik)
1900 – 1928 Anton Koblar (dekan)
1928 – 1941 Matija Škerbec (dekan, pregnan s strani okupatorja)
1941 – 1945 Henrik Beuke (imenovan s strani okupatorja)
1945 – 1969 France Blaj
1969 – 1987 Valentin Bahor (dekan)
1987 – 2012 Stane Zidar (dekan, prelat)
2012 – 2017 Vinko Podbevšek (dekan)
2017 – dr. Andrej Naglič (direktor Katoliškega inštituta v Ljubljani, pravni svetovalec Slovenske škofovske konference, član pravne komisije COMECE v Bruslju in CCEE v St. Gallnu)